PERSONDATA POLITIK 

 

Innehållsförteckning

1. Persondata och politik

1.1 Insamling, lagring och behandling av personuppgifter

1.2 Återkallelse av godkännande / avregistrering

1.3 Vem delar vi personuppgifterna med?

1.4 Säkerhet

2. Användning av cookies

3. Dina rättigheter

4. Ändring av riktlinjerna

5. Klagomål

 

 

1. PERSONDATA POLITIK

Eico AB använder olika sätt för att samla in uppgifter om dig. Här kan du läsa om vilka av dina uppgifter vi behandlar och till vilket föremål vi använder de uppgifterna. Du kan läsa allt om dina rättigheter och användningen av cookies.

 

1.1 INSAMLING, LAGRING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in och använder är: 

- Kontaktuppgifter, inklusive namn, e-mailadress, adress och telefonnummer
- Uppgifter om intressen och vanor
- Köphistorik
- Transaktionsdata
- Trafikdata om användning av internet

Insamling av dina personuppgifter sker vid ett eller flera följande tillfällen:

- När du genomför ett köp i webbshoppen
- När du registrerar dig till att ta emot vårt nyhetsbrev
- När du skapar ett personligt användarkonto
- När du väljer att vara med i våra tävlingar
- När du kommunicerar med oss

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för följande affärsmässiga och kommersiella ändamål:

- Behandling av ditt köp och leverans av vår tjänst
- Hantering av kundrelationer
- Utskick av nyhetsbrev och övrigt marknadsföringsmaterial samt övriga marknadsföringsåtgärder
- Skapande och administrering av ditt personliga användarkonto
- Svar på dina förfrågningar
- Statistik och analys

Vår legitima grund för att behandla dina personuppgifter är i första hand för uppfyllande av avtal som görs mellan dig och Eico. Vi behandlar dina personuppgifter på bakgrund av ditt godkännande, till exempel vid registrering till nyhetsbrevet. 

Vi behandlar dina personuppgifter med avsikt att förbättra vår marknadsföring, utveckla befintliga samt nya tjänster och produkter, utföra analyser och inhämta statistik om våra kundgrupper, produkter och tjänster.

Användning av dina personuppgifter med avsikt att skicka marknadsföringsmaterial sker endast förutsatt  att du tidigare har gett ditt godkännande, förutom om lagen ger tillstånd till att vi kontaktar dig utan att du först ska ge ditt godkännande.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter:

Vi behandlar endast uppgifter om dig, som är relevanta till de ändamål som beskrivs här ovanför. Ändamålet där uppgifterna ska användas är avgörande för vilken typ av personuppgifter som är relevanta för oss. Detsamma gäller mängden av personuppgifter som vi använder. Vi använder t.ex. inte flera uppgifter än precis de som vi behöver till det konkreta ändamålet.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter:

Vi samling in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Dessutom kan det finnas uppgifter som vi på grund av lagen är tvungna att få och lagra för att kunna driva vår affärsverksamhet. Typ och omfattning av de personuppgifter som vi behandlar, kan också vara nödvändiga för att uppfylla ett kontrakt eller annan rättslig plikt.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter:

Eftersom vår service är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, kontrollerar och uppdaterar vi de personuppgifter som vi behandlar om dig, och vi uppdaterar regelbundet dina personuppgifter för att alltid ha korrekta uppgifter lagrade. 

Vi raderar dina personuppgifter, när de inte längre är nödvändiga för oss:

Om inte annat anges, lagrar vi aldrig personliga uppgifter i en identificerbar form under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, eller som är tillåtet i enlighet med aktuell lagar och regler. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för oss enligt det ändamål som var orsaken till att vi samlade in och lagrade dina uppgifter. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form. Personuppgifter som samlas in i förbindelse med köp via vår hemsida lagras med uppgifter om vilka varor du köpt i 5 år från utgången av senaste bokföringsår, uppgifter i enlighet med bokföringslagen § 10. 

   

1.2 ÅTERKALLELSE AV GODKÄNNANDE / AVREGISTRERING

Du kan när som helst återkalla eventuellt godkännande som du har avgivit på ett tidigare tidspunkt, t.ex. vid registrering av nyhetsbrev samt ditt personliga användarkonto. Vi kommer att radera dina personuppgifter, förutsatt att vi inte kan behandla uppgifterna av en annan orsak. Om du vill återkalla ditt godkännande eller avsluta ditt personliga användarkonto, kan du alltid kontakta oss på eico@eico.se eller +46 81 24 10 238 eller använda dig av avregistreringslänken i de meddelanden som du får från oss.

 

1.3 VEM DELAR VI PERSONUPPGIFTERNA MED?

Vår hemsida styrs av externa leverantörer, som behandlar uppgifterna för oss och efter våra instruktioner. 

Uppgifterna kan därefter överlämnas och behandlas av samarbetspartners vid administration av kundförhållanden och marknadsföring samt till transportörer för leverans av varor. Dina personuppgifter kommer därefter att skickas vidare till betalningstjänsten Epay, när du genomför ett köp i webbshoppen på eico.dk. Epay är skyldiga att följa de aktuella kraven för betalingstjänster, inkl. krav om säkerhet. Dessutom är Epay ansvarig för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som ställs vid Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Det kan i vissa omständigheter och i enlighet till lagstifningen vara nödvändigt att ge vidare uppgifter till offentliga myndigheter i rättsliga instanser. Till exempel kan uppgifterna ges vidare till polisen vid misstanke om bedrägeri m.m.1.4 SÄKERHET

Vi skyddar dina personuppgifter och följer våra interna regler för att säkerställa informationssäkerhet:

Vi har infört interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och regler som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras av oauktoriserad offentliggörelse och från att obehöriga får tillgång eller kunskap om dem.

 

2. ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies, syfte och relevans:

Genom att använda vår hemsida, accepterar du samtidigt att vi använder cookies.
Cookies är varken virus eller ett program, utan bara en liten datafil. Om vi placerar ut cookies, görs det för att kunna få information om vad som händer under ditt besök på vår hemsida och för att känna igen din dator.
Till exempel använder vi cookies för att spara dina utvalda produkter i din ”Inköpskorg”.

Vi erhåller ditt samtycke:

Innan vi placerar ut cookies på din utrustning, ber vi om att få ditt samtycke. Nödvändiga cookies till information om funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke.

 

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätten till att när som helst får information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig, var de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifterna om dig och hur mycket vi ger uppgifterna vidare.
Tillgången till uppgifterna kan dock vara begränsad av hänsyn till andra personers privatlivsskydd, till affärshemligheter och immateriella rättigheter.
Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss.

Du kan när som helst få korrigera felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du ska kontakta oss och ange vilka felaktigheter som är registrerade, och hur de ska åtgärdas.

I några tillfällen har vi skyldigheten till att radera dina personuppgifter. Det gäller t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har andra skäl till att fortsättningsvis behandla dina uppgifter. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i enlighet till det föremål som vi inhämtade dina uppgifter till, kan du också be om att få dem uppgifterna raderade. Du kan också kontakta oss, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

När du kontaktar oss med ett önskemål om att få uppgifterna raderade, ändrade eller att blockera dina personuppgifter eller begränsad behandling, undersöker vi om kraven är uppfyllda och genomför därefter ditt önskemål så snart som möjligt.

Du har rätten till att ställ krav mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra krav mot att vi skickar dina data vidare till marknadsföring. Om ditt krav är berättigad, ser vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

I vissa tillfällen har du rättigheten till att få utleverera de personuppgifter som vi har registrerat om dig, i ett strukturerat, användbart och maskinläsbart format, samt be oss att skicka de uppgifterna till en annan dataansvarig person. 

 

4. ÄNDRING AV RIKTLINJERNA

Eico AB förbehåller sig rätten till att uppdatera och ändra riktlinjerna i den här politiken. När vi gör det, ändrar vi också datumet för ”senast uppdaterad”, längst ner i dokumentet.

5. KLAGOMÅL

Om du vill framskicka klagomål över behandlingen av dian personuppgifter, kan du alltid kontakta oss via e-mail fs@eico.dk eller på telefon +46 81 24 10 238
Du kan också skicka dina klagomål till Datainspektionen, Drottninggatan 29, plan 5, www.datainspektionen.se.

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2018